Giới thiệu

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018

PHẦN LỄ

20170905_080507[1]  20170905_080206[1]   20170905_081346[1]

PHẦN HỘI

20170905_080305[1]  20170905_084216[1]  20170905_084814[1]